Mgr. Daniela Jezdinská

Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy.

Tel.: 777 876 050

E-mail: zastupce@zscernilov.cz 


 

Infromace o přijímacím řízení na SŠ

Standardní činnosti výchovného poradce (dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příloha č. 3)Kariérové poradenství

Obecné informace o studiu na středních školách

 1. Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou. Na nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia může být přijat žák, který ukončil 7. ročník, resp. 5. ročník ZŠ.
 2. Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.
 3. Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 letInternetové odkazy:

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Atlas školství

Integrovaný portál MPSV - Informace o školách a oborech

Národní ústav odborného vzdělávání

Integrovaný systém typových pozic

Rejstřík škol a školských zařízení

SCIO

 Speciální vzdělávací potřeby 

 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se:

 1. zdravotním postižením (mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování),
 2. zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání),
 3. sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu).

Ve školním prostředí se nejčastěji setkáváme se specifickými poruchami učení.

Specifické vývojové poruchy školních dovedností jsou dle klasifikačního systému MKN-10 (1992) a DSM-IV-R (2000) členěny do několika kategorií:

 1. specifická porucha čtení (dyslexie)
 2. specifická porucha psaní a vyjadřování psaním (dysgrafie a dysortografie)
 3. specifická porucha počítání (dyskalkulie)
 4. Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
 5. Žádost o povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu naleznete v záložce dokumenty ke stažení
Další důležité informace vám poskytnou:

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 265 423, www.pppkhk.cz

Speciálně pedagogické centrum (pro tělesně postižené)
Obchodní 282, 542 25  Janské Lázně 
tel.: 499 862 132, http://www.oajl.cz/index.php?stranka=spc

Speciálně pedagogické centrum (pro děti s vadami sluchu a řeči)
Štefánikova 549/27, Hradec Králové 
tel.: 495 267 734, www.neslhk.com

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené děti
Šimkova 879, 500 03  Hradec Králové
495 518 261, http://www.mslentilka.cz/

Úřad práce
Wonkova 1142/1, 500 02 HK
IPS (informační a poradenské středisko)
495 868 321, www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk.cz