OPVK hor zakladni logolink RGB cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Oblast podpory 1.4.
Registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.1473
Předpokládaná doba trvání projektu: 1.9.2011 – 28.2.2014
Výše dotace: 1 407 212,-

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Masarykově jubilejní základní škole a mateřské škole v Černilově.

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat také individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin.

Naše škola se bude věnovat v rámci dotace těmto oblastem:

* individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků

* inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

* vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a individualizaci výuky v této oblasti

* inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

* inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

* vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

* vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

* inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

* vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Vytvořené DUMy a materiály lze získat na adrese reditel@zscernilov.cz.

 

Průběh projektu

Jaro 2011: Podání projektové žádosti, výběr šablon.

Červenec 2011: uskutečnění výběrového řízení na nákup počítačové a prezentační techniky, keramických tabulí a rozšíření počítačové sítě.

Srpen 2011: Instalace nových zařízení (síťového serveru, počítačů, notebooků, projektorů a interaktivních dataprojektorů), tabulí v budově školy, rozšíření počítačové sítě.

Září 2011: Zaškolení obsluhy nových zařízení.

 

1. monitorovací období

  Vytvořeny a ověřeny byly tyto sady výukových materiálů:

 Přírodopis pro 9. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Vaňková)

 Chemie pro 8. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Hoffmannová)

 Zeměpis pro 6. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Vaňková)

 Chemie pro 8. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Hoffmannová)

 Většina pedagogů obdržela certifikáty z dalšího vzdělávání v rámci EU OP VK na téma Zpracování sad DUM (digitálních učebních materiálů).

 

2. monitorovací období

 Vytvořeny a ověřeny byly tyto sady výukových materiálů:

Přírodopis pro 6. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Vaňková)

Přírodopis pro 8. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Vaňková)

Zeměpis pro 7. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Vaňková)

Zeměpis pro 8. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Vaňková)

Práce na počítači pro 6. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Hoffmannová)

Odučeno bylo 31 hodin pro rozšíření čtenářské dovednosti  ve 3. ročníku (Mgr. Jana Kollátorová)

 

3. monitorovací období

Český jazyk pro 1. a 2. ročník (36 materiálů, autorky Mgr. Martina Cachová, Lenka Javůrková, Mgr. Eva Šrámková, Mgr. Naďa Suntychová)

Matematika pro 1. a 2. ročník (36 materiálů, autorky Mgr. Martina Cachová, Lenka Javůrková, Mgr. Eva Šrámková, Mgr. Naďa Suntychová)

Matematika pro 5. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Hoffmannová)

Matematika pro 9. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Dana Hoffmannová)

Odučeno bylo 20 hodin pro rozšíření čtenářské dovednosti  ve 3. ročníku (Mgr. Jana Kollátorová)

 

4. monitorovací období

 Dějepis pro 6. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Jana Hofmanová)

Dějepis pro 7. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Jana Hofmanová)

Český jazyk pro 5. – 9. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Hana Šimková)

Český jazyk pro 7. – 8. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Zdena Ulrichová)

Anglický jazyk pro 7. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Veronika Řeháková)

Anglický jazyk pro 8. – 9. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Marcela Žajdlíková)

Anglický jazyk pro 8. – 9. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Veronika Řeháková)

Anglický jazyk pro 8. – 9. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Marcela Žajdlíková)

Anglický jazyk pro 6. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Veronika Řeháková)

Matematika pro 6. – 9. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Alice Petrovická)

Matematika pro 6. – 9. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Alice Petrovická)

Pedagogové obdrželi certifikáty z dalšího vzdělávání v rámci EU OP VK z oblasti matematiky, zeměpisu a čtenářské gramotnosti.

 

5. monitorovací období

Ruský jazyk pro 7. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Hana Příhodová)

Ruský jazyk pro 8. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Hana Příhodová)

Německý jazyk pro 7. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Jana Hofmanová)

Německý jazyk pro 8.- 9. ročník (36 materiálů, autorka Mgr. Jana Hofmanová)

Ruský jazyk pro 7. ročník (10 DUMů, autorka Mgr. Hana Příhodová)

Německý jazyk pro 7. ročník (10 DUMů, autorka Mgr. Jana Hofmanová)

Fyzika pro 6. – 9. ročník (20 DUMů, autorka Mgr. Eva Volencová)

Vlastivěda pro 1.stupeň (36 materiálů, autorky Mgr. Marcela Najmanová, Mgr. Dana Filipová, Mgr. Jana Kollátorová)

Přírodověda pro 1.stupeň (36 materiálů, autorky Mgr. Marcela Najmanová, Mgr. Dana Filipová, Mgr. Jana Kollátorová)

Pedagogové obdrželi certifikáty z dalšího vzdělávání v rámci EU OP VK z oblasti matematiky a přírodovědné gramotnosti.

Byly zakoupeny další dvě keramické tabule.

 

Hodnocení projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nového vybavení, nových metod a nástrojů, docílit modernizace a obohacení stavu vzdělávání na naší základní škole.

V rámci projektu „Škola pro tebe“ jsme se zaměřili na inovaci výuky cizích jazyků, přírodních věd a čtenářské a informační gramotnosti. V rámci těchto aktivit vypracovali pedagogové kvalitní sady vzdělávacích materiálů a digitálních učebních materiálů pro český, anglický, ruský a německý jazyk, matematiku, informatiku, prvouku, přírodovědu a vlastivědu, přírodopis, zeměpis, chemii, fyziku a dějepis. Pozornost jsme dále věnovali individualizaci výuky prostřednictvím snížení počtu žáků ve skupinách v předmětu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tyto materiály byly ověřeny ve vyučovacích hodinách a pedagogové s nimi dále pracují. Také vzdělávání pedagogů ve zvolených kurzech zvyšuje kvalitu a efektivitu výuky. Individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin zvýšila efektivitu práce v početnějších třídách.

 

Přínos projektu pro žáky vidíme ve zvýšení motivace k učení, která je umožněna jednak nově vytvořenými učebními materiály a dále pak novým vybavením učeben počítačovou, interaktivní a prezentační technikou.

 

Díky projektu byla navíc zmodernizována a rozšířena školní počítačová síť. Tato nová technika umožnila pedagogům tvorbu zajímavých učebních materiálů a jejich bezproblémové využívání při výuce. Z projektu také pochází finanční odměna pedagogů za práci na těchto kvalitních výukových materiálech. Tyto materiály budou používat ve své další výuce a jsou k dispozici i ostatním pedagogům.

 Projekt byl zpracován v souladu s naším ŠVP a koresponduje s jeho výstupy.

 Přínosem projektu je tedy modernizace zázemí pro výuku a její zkvalitnění prostřednictvím nových vzdělávacích materiálů, které byly vytvořeny a ověřeny za tímto účelem proškolenými pedagogy.

Počítačová učebna 1

 

Více fotografií: http://www.zscernilov.cz/index.php/fotogalerie/category/83-eu-op-vk-penize-skolam