V rámci programů zaměřených na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže – 17SMPO1 naše škola získala dotaci na školení pedagogického sboru v hodnotě 12 500Kč.

Podrobnosti projektu:

Na naší škole se prevenci rizikového chování žáků věnujeme pravidelně. Žáci navštěvují besedy na různá témata. V oblasti prevence rizikového chování jsou na naší škole odborně vzděláni metodička prevence a výchovná poradkyně. Třídní učitelé však znají žáky své třídy stejně jako jejich rodinné zázemí zpravidla nejlépe, čímž je pro ně pro získání potřebných dovedností snazší včasné zachycení rizikového chování žáků. Projekt přinesl prohloubení kvalifikace třídních učitelů v oblasti prevence rizikového chování žáků a zdravého životního stylu prostřednictvím třídnických hodin. Tím mohou lépe poznávat jednotlivce i vztahy v kolektivu, dříve odhalí rizikové chování a pomohou žákům při sebepoznání, sebevyjádření, při komunikaci s ostatními a při vytváření kladného sebepojetí.

Kvalitní třídnické hodiny mají velký význam. Učitelům poskytují jedinečnou možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř třídy, při které lépe a hlouběji poznávají kolektiv i jednotlivce a snáz řeší různé výchovné problémy. Jsou přínosné i pro samotné žáky. Mají příležitost pravidelně sdělovat své emoce, rozvíjejí schopnost poznávání sebe sama i druhých, podporují spolupráci  a pomáhají vytvářet kladné sebepojetí. Působí na žáky i v oblasti zdravého životního stylu.