Vítejte na stránkách Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Škola byla postavena v letech 1930 – 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta Masaryka nese škola jeho jméno – byla zbudována v roce jeho osmdesátin. Připomínkou velkolepé slavnosti tehdejšího otevření školy se dodnes konají školní akademie.

Již tehdy patřila tato škola mezi nejmodernější v celé republice. Její řešení, uspořádání a vybavení vzbudily pozornost nejen školských odborníků, ale i veřejnosti. Velkému zájmu se těšila dokonce i v zahraničí. Od té doby se nároky změnily a to vedlo k dostavbě dalšího školního areálu (jídelna, MŠ, byt školníka) a později k přístavbě tří nových učeben. Zároveň probíhá postupná modernizace vybavení.

Současná budova nabízí základní vzdělání až čtyřem stovkám žáků najednou. V jejím vybavení nechybí odborné a poloodborné učebny (počítačová učebna s interaktivní tabulí a špičkovým multifunkčním zařízením; učebna přírodopisu taktéž s interaktivní tabulí a videomikroskopem; učebny zeměpisu, chemie a fyziky s kvalitní laboratorní, měřicí a prezentační technikou, cvičná kuchyň, venkovní okrasná zahrada, školní dílny). Ve všech ročnících probíhá výuka dle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro tebe“.

V rámci školní výuky organizuje škola pro žáky plavecký výcvik, školy v přírodě, adaptační pobyty či lyžařský výcvik. Protidrogová prevence je zajištěna zapojením se do programů profesionálních agentur. Škola zprostředkovává návštěvy kulturních a sportovních zařízení.

Výuka anglického jazyka probíhá od 1. do 9. třídy. V sedmém ročníku je žákům do výuky začleněn 2. cizí jazyk. Od tohoto ročníku si žáci taktéž vybírají volitelné předměty. Škola každoročně zapojuje žáky do meziškolních soutěží. Účastní se olympiád z českého jazyka a matematiky, jsou zapojeni též do mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci druhého stupně se od 6. ročníku setkávají s testováním Scio, které mnohé střední školy využívají v rámci příjímacího řízení. V rámci výuky škola pro žáky pořádá exkurze.

Na škole pracuje školní parlament. Volení zástupci 2. stupně zde předkládají návrhy pro změny a další akce ve škole.

Vedle své hlavní náplně škola poskytuje i spoustu mimoškolních aktivit sportovního, kulturního, jazykového, vědeckého a uměleckého zaměření. Disponuje hrnčířským kruhem a keramickou pecí, tělocvičnou i venkovním hřištěm. Kromě množství rozmanitých zájmových útvarů škola organizuje pro žáky různé sportovní soutěže (Černilovská laťka, Běh pro zdraví), dále fotografické soutěže na různá témata, zapojení do mezinárodních soutěží a projektů (Pod modrou oblohou, eTwinning) či účast na celosvětové soutěži v programování robotů First Lego League. Ve všech těchto aktivitách dosahují žáci pěkných výsledků. Možnosti využití volného času nabízí i školní knihovna a školní klub.

Mateřská škola má kapacitu 120 dětí, které jsou podle věku rozděleny do pěti tříd. Budovy mateřské školy jsou po rekonstrukci a byly vybaveny převážně novým nábytkem. V nedávné době byly na zahradách zbudovány nové hrací komponenty a přírodní herní prvky, které rozvíjejí tvořivost, fantazii, pohybové dovednosti, obratnost a jiné schopnosti dětí.

Hlavním úkolem mateřské školy je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou vzhledem ke svému věku a možnostem samostatné, schopné dívat se kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků. Celoroční vzdělávací program „Poznáváme svět kolem nás" přispívá k rozvoji dítěte v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální). Dítě získává možnost naučit se potřebné dovednosti, poznávat žádoucí hodnoty a samostatné postoje pro plynulý přechod do základní školy.

Mateřská škola nabízí zajímavou standardní i nadstandardní péči, zájmové kroužky, kulturní a sportovní akce, logopedickou péči. Plánuje různé školní akce, úzce spolupracuje s rodiči.


Mateřská škola

Školní družinu může navštěvovat až 60 žáků. Její činnost probíhá zejména v odpoledních hodinách, kdy zábavným charakterem prohlubuje, rozvíjí a aplikuje poznatky a dovednosti získané ve výuce na základní škole. V případě zájmu ze strany rodičů je otevřena i v době prázdnin.


Školní družina

Nezbytnou součástí školy je školní kuchyň s jídelnou splňující požadavky moderního stravovacího zařízení. Nabízí výběr ze dvou hlavních jídel a zabezpečuje pro MŠ dopolední a odpolední svačiny.

publikováno: 17. 12. 2022 09:17, OI Admin