• V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

  • Kompetence školské rady:
  • - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • - schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • - projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • - projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • - podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady

Zástupci obce:

Roman Čechura, Černilov 588, tel. 602 445 223, roman.cechura@seznam.cz

Ing. Vladimír Hudec, Černilov 131, tel. 605 528 386,  vhudec@email.cz - předseda školské rady

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Havlas, Černilov 511, tel. 604 305 136, havlas@zscernilov.cz

Mgr. Naďa Suntychová, Hradec Králové, Potoční  1823,  tel. 603 380 290, suntychova@zscernilov.cz

 

Zástupci rodičů:

Mgr. Marie Řezníčková, Černilov 612, tel. 607 250 541, krtima@seznam.cz

Zdena Smetanová, Černilov 141, tel. 604 312 979, zdsme@centrum.cz

Kdokoli z rodičů žáků i ostatní občané mají možnost obrátit se na školskou radu s podnětem nebo připomínkou. Lze použít buď speciální e-mailovou adresu:skolnirada@cernilov.eu , ke které mají přístup pouze členové školské rady, nebo zaslat podněty na níže uvedenou adresu Obecního úřadu v Černilově:

Školská rada ZŠ Černilov 
Obecní úřad Černilov
503 43

Zápisy a usnesení z jednání archivuje předseda školské rady.

Obecné dokumenty: 

Všechny dokumenty: