Vítejte na stránkách Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Kompetence školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

Zástupci obce:

Roman Čechura
Černilov 588
tel. 602 445 223
e-mail: roman.cechura@seznam.czIng. Vladimír Hudec
předseda školské rady
Černilov 131
tel. 605 528 386
e-mail: vhudec@email.cz 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Havlas
Černilov 511
tel. 604 305 136
e-mail: havlas@zscernilov.cz


Mgr. Naďa Suntychová,
Hradec Králové, Potoční  1823, 
tel. 603 380 290
e-mail:  suntychova@zscernilov.cz

Zástupci rodičů:

Mgr. Marie Řezníčková
Černilov 612
tel. 607 250 541
e-mail: krtima@seznam.cz


Zdena Smetanová
Černilov 141
tel. 604 312 979
e-mail: zdsme@centrum.cz

Kontakt

Kdokoli z rodičů žáků i ostatní občané mají možnost obrátit se na školskou radu s podnětem nebo připomínkou. Lze se obrátit přímo na výše uvedené členy rady, nebo zaslat podněty na e-mailovou adresu skolnirada@cernilov.cz, případně na níže uvedenou adresu Obecního úřadu v Černilově:

Školská rada ZŠ Černilov 
Obecní úřad Černilov
503 43

Zápisy a usnesení z jednání archivuje předseda školské rady.

Dokumenty: 

publikováno: 7. 5. 2023 10:30, Dana Hoffmannová